نویسنده = قوام الدین زاهدی
چگونه می توان ارزش تولیدات و خدمات اکولوژیکی منابع جنگلی خزری را تقویم کرد؟

دوره 33، شماره 42، شهریور 1386

مصطفی پناهی؛ ارسطو سعید؛ مجید کوپاهی؛ مجید مخدوم؛ قوام الدین زاهدی؛ مریم؛ kkk


ایجاد مدل طیف قابلیت اکولوژیکی بهره‌وری انسان از پارکها و مناطق حفاظت شده (1)

دوره 32، شماره 39، شهریور 1385

مرتضی شریفی؛ مجید مخدوم؛ قوام الدین زاهدی؛ هوشنگ سبحانی