نویسنده = زاهدی، قوام الدین
تعداد مقالات: 2
1. چگونه می توان ارزش تولیدات و خدمات اکولوژیکی منابع جنگلی خزری را تقویم کرد؟

دوره 33، شماره 42، تابستان 1386

مصطفی پناهی؛ ارسطو سعید؛ مجید کوپاهی؛ مجید مخدوم؛ قوام الدین زاهدی؛ مریم؛ kkk


2. ایجاد مدل طیف قابلیت اکولوژیکی بهره‌وری انسان از پارکها و مناطق حفاظت شده (1)

دوره 32، شماره 39، تابستان 1385

مرتضی شریفی؛ مجید مخدوم؛ قوام الدین زاهدی؛ هوشنگ سبحانی