نویسنده = سادات فیض نیا
پهنه بندی مناطق مناسب برای تغذیه مصنوعی دردشت ورامین به کمک GIS و سامانه پشتیبانی تصمیم گیری (DSS)

دوره 33، شماره 42، شهریور 1386

محمود حکمت پور؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ ابوالفضل خلیل پور


بررسی امکان استفاده از روش زمین شناسی برای مطالعات خاک در منابع طبیعی

دوره 32، شماره 39، شهریور 1385

ابوالفضل معینی؛ محمد جعفری؛ علی سلاجقه؛ سادات فیض نیا