نویسنده = غلامرضا نبی بیدهندی
ارزیابی کارآیی واحدهای مختلف تصفیه‌خانه آب تهرانپارس در حذف TOC

دوره 33، شماره 41، خرداد 1386

نادر سلماتی خاص؛ غلامرضا نبی بیدهندی


بررسی شدت آلودگی عناصر سنگین در رسوبات رودخانه شفارود

دوره 32، شماره 39، شهریور 1385

عبدالرضا کرباسی؛ آیدا بیاتی؛ غلامرضا نبی بیدهندی