نویسنده = دکتر غلامرضا نبی بید هندی
بررسی غلظت یون فلوراید در منابع سطحی تامین آب شرب شهر تهران

دوره 29، شماره 32، دی 1382

دکتر علی اکبر عظیمی؛ دکتر غلامرضا نبی بید هندی؛ مهندس سید حسین هاشمی؛ مهندس یونس مهام


خوردگی در شبکه های توزیع آب و کیفیت آب آشامیدنی

دوره 17، شماره 17، دی 1374

دکتر عبدالرضا کرباسی؛ دکتر غلامرضا نبی بید هندی