نویسنده = طالبی، دکتر خسرو ثاقب
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر برخی عوامل محیطی روی بهبود ویژگی های کیفی کاج الدار در فضای سبز شهری تهران

دوره 30، شماره 33، بهار 1383

دکتر مسعود طبری؛ مهندس بهارک عبدالله زاده؛ دکتر خسرو ثاقب طالبی؛ دکتر محمود زبیری


2. بررسی روشهای ارزیابی توان اکولوژیک جنگل

دوره 26، شماره 25، تابستان 1379

دکتر سید محمد محسن حسینی؛ دکتر مجید مخدوم؛ دکتر مسلم اکبری نیا؛ دکتر خسرو ثاقب طالبی