نویسنده = ������������ ���������� �������� ��������������
بر آورد هزینه محیط زیستی واجتماعی تولید برق در کشور

دوره 30، شماره 34، تیر 1383

مهندس بهمن جباریان امیری؛ مهندس محمد ابراهیم رئیسی