نویسنده = امیری، مهندس بهمن جباریان
تعداد مقالات: 2
1. بر آورد هزینه محیط زیستی واجتماعی تولید برق در کشور

دوره 30، شماره 34، تابستان 1383

مهندس بهمن جباریان امیری؛ مهندس محمد ابراهیم رئیسی