نویسنده = شریفی، دکتر مظفر
تعداد مقالات: 2
1. تالاب هشیلان یک سوء تفاهم جغرافیایی معرفی یک تالاب الگو یافته در غرب کشور

دوره 30، شماره 35، پاییز 1383

دکتر مظفر شریفی؛ فرشید رضائی چمنی؛ سید محمد مهدی حسینی؛ غلامحسین راجی


2. بیشه های مقدس غرب کشور

دوره 26، شماره 25، تابستان 1379

دکتر مظفر شریفی؛ فرشید نجفی؛ حسن یوسف شاهی؛ زینب همتی