نویسنده = دکتر مسلم اکبری نیا
تعیین گروه گون های اکولوژیک به روش Anglo - American (مطالعه موردی : منطقه قامیشله مریوان)

دوره 30، شماره 36، دی 1383

دکتر رضا بصیری؛ مهندس پرویز کرمی؛ دکتر مسلم اکبری نیا؛ دکتر محسن حسینی


بررسی روشهای ارزیابی توان اکولوژیک جنگل

دوره 26، شماره 25، تیر 1379

دکتر سید محمد محسن حسینی؛ دکتر مجید مخدوم؛ دکتر مسلم اکبری نیا؛ دکتر خسرو ثاقب طالبی