نویسنده = اسدی، دکتر مصطفی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعات تغییرات پوشش گیاهی در امتداد شیب رطوبتی منطقه گدوک فیروزه کوه

دوره 30، شماره 36، زمستان 1383

دکتر بهمن اسلامی؛ دکتر احمد قهرمان؛ دکتر مصطفی اسدی؛ دکتر عباس شهسواری؛ دکترفریده عطار؛ مهندس بهنام حمزه


2. پوشش گیاهی پناهگاه حیات وحش دودانگه و چهاردانگه

دوره 30، شماره 36، زمستان 1383

عباس قلی پور؛ مهندس بهرام زهزاد؛ دکتر مصطفی اسدی؛ دکتر دنیا عزیزیان