نویسنده = دکتر احمد قهرمان
مطالعات تغییرات پوشش گیاهی در امتداد شیب رطوبتی منطقه گدوک فیروزه کوه

دوره 30، شماره 36، دی 1383

دکتر بهمن اسلامی؛ دکتر احمد قهرمان؛ دکتر مصطفی اسدی؛ دکتر عباس شهسواری؛ دکترفریده عطار؛ مهندس بهنام حمزه


رویشگاها و فلور منطقه ساحلی چمخاله – جیر باغ و تالاب ساحلی امیر کلایه

دوره 30، شماره 33، فروردین 1383

دکتر احمد قهرمان؛ علیرضا نقی نژاد؛ دکتر فریده عطار


مطالعه فلورستیک مناطق نفت خیز جنوب تهران

دوره 26، شماره 25، تیر 1379

دکتر ابراهیم علایی؛ دکتر احمد قهرمان؛ دکتر باقر مهاجرانی