نویسنده = دکتر احمد قهرمان
تعداد مقالات: 3
1. مطالعات تغییرات پوشش گیاهی در امتداد شیب رطوبتی منطقه گدوک فیروزه کوه

دوره 30، شماره 36، زمستان 1383

دکتر بهمن اسلامی؛ دکتر احمد قهرمان؛ دکتر مصطفی اسدی؛ دکتر عباس شهسواری؛ دکترفریده عطار؛ مهندس بهنام حمزه


2. رویشگاها و فلور منطقه ساحلی چمخاله – جیر باغ و تالاب ساحلی امیر کلایه

دوره 30، شماره 33، بهار 1383

دکتر احمد قهرمان؛ علیرضا نقی نژاد؛ دکتر فریده عطار


3. مطالعه فلورستیک مناطق نفت خیز جنوب تهران

دوره 26، شماره 25، تابستان 1379

دکتر ابراهیم علایی؛ دکتر احمد قهرمان؛ دکتر باقر مهاجرانی