نویسنده = شیرازی، مهندس هما کشاورزی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین اتلاف بنزین از جایگاه های سوخت رسانی در شهر تهران و روشهای کنترل و بازیافت آن

دوره 30، شماره 36، زمستان 1383

مهندس هما کشاورزی شیرازی؛ مهندس فرح سادات هالک؛ مهندس محسن میر محمدی


2. بررسی و سنجش موارد آلی فرار ( VOCS)

دوره 29، شماره 32، زمستان 1382

مهندس هما کشاورزی شیرازی؛ مهندس فرح سادات هالک؛ مهندس محسن میرمحمدی