نویسنده = یاوری، دکتر احمدرضا
تعداد مقالات: 3
1. ارائه الگوی های طراحی و احیا در مناطق رود کناری با رعایت اصول اکولوژیک منظر

دوره 29، شماره 32، زمستان 1382

مهندس بنفشه شفیعی؛ دکتر هما ایرانی بهبهانی؛ دکتر مجید مخدوم؛ دکتر احمدرضا یاوری؛ دکتر کیوان کریمی


3. مشکلات مطالعات تحلیلی محیط زیست در فضای کوهستان

دوره 25، شماره 23، تابستان 1378

دکتر احمدرضا یاوری