نویسنده = دکتر علی ترابیان
بررسی اثر برداشت آب بر کیفیت آب رودخانه پایین دست سد ماملو با استفاه از مدل QUAL2E

دوره 30، شماره 35، مهر 1383

دکتر علی ترابیان؛ مهندس سید حسین هاشمی؛ مهندس رضا خلیلی؛ دکتر سعید فردوسی پور


اثر بلوغ اولیه صافی روی بازده حذف کیست ژیاردیا و ارائه روشی برای بهبود

دوره 30، شماره 33، فروردین 1383

دکتر عبدالله رشیدی مهر آبادی؛ دکتر ناصر رازقی؛ دکتر علی اکبر عظیمی؛ دکتر ایرج موبدی؛ دکتر علی ترابیان


طرح مدیریت لجن فاضلاب شهری(مطالعه موردی تصفیه خانه شهرک قدس)

دوره 28، شماره 30، دی 1381

دکتر علی ترابیان؛ مهندس لیدا مومنی فراهانی


بررسی اثر زمان بی هوازی و عمر لجن بر حذف بیولوژیکی فسفر در راکتورهای نا پیوسته با عملیات متوالی

دوره 27، شماره 27، تیر 1380

دکتر علی ترابیان؛ مهندس بهنوش امین زاده؛ مهندس محمد رضا نیکی ملکی


حذف نیتروژن و فسفر از فاضلابهای شهری با استفاده از نیزارهای مصنوعی

دوره 26، شماره 25، تیر 1379

مهندس حسن صادق پور؛ دکتر علی ترابیان؛ دکتر ناصر مهردادی


ارزیابی کارایی فیلتراسیون درست دانه با جریان افقی در حذف کدورت از آب

دوره 25، شماره 24، آذر 1378

دکتر علی ترابیان؛ مهندس عبدالله رشیدی مهر آبادی


بسط یک مدل ریاضی برای پیش بینی حذف نیترات در راکتورهای بستر شناور بیولوژیکی

دوره 24، شماره 21، تیر 1377

دکتر علی ترابیان؛ مهندس امیر حکمی؛ مهندس بهنوش امین زاده