نویسنده = دکتر بهرام حسن زاده کیابی
وضعیت اکولوژیک جمعیت هوبره (Chlamudotis undulate ) درایران

دوره 29، شماره 31، تیر 1382

دکتر جمشید منصوری؛ دکتر بهرام حسن زاده کیابی


بررسی عادت گیاهخواری خوک و حشی(sus scrofa ) درپارک ملی گلستان

دوره 28، شماره 30، دی 1381

دکتر حمید گشتاسب میگونی؛ مهران جهانشاهی؛ کوروش کاووسی؛ دکتر بهرام حسن زاده کیابی