نویسنده = دکتر منوچهر طبیبیان
تعداد مقالات: 6
1. پایش (نظارت) تغییرات کاربری اراضی در زیر حوضه دروغ زن فارس با استفاده از RS/GIS

دوره 28، شماره 29، تابستان 1381

دکتر منوچهر طبیبیان؛ محمد جواد دادراست


2. مدل ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری

دوره 24، شماره 21، تابستان 1377

دکتر سید حسین بحرینی؛ دکتر منوچهر طبیبیان


5. اولین شهرها ونحوه فرم پذیری آنها درطی تاریخ

دوره 5، شماره 5، زمستان 1354

دکتر منوچهر طبیبیان