نویسنده = دکتر منوچهر طبیبیان
مدل ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری

دوره 24، شماره 21، تیر 1377

دکتر سید حسین بحرینی؛ دکتر منوچهر طبیبیان