نویسنده = ���������������� �������� ������ �������� �������� ��������