نویسنده = دکتر مریم شکری
جایگاه ذخیره گاه زیستکره میانکاله در طبقه بندی زیست جغرافیایی جهان

دوره 30، شماره 36، دی 1383

دکتر نصرت الله صفائیان؛ دکتر مریم شکری؛ دکتر میر خالق ضیاء تبار احمدی


تالاب هایا آب بندان های مازندران

دوره 29، شماره 31، تیر 1382

دکتر نصرت ا... صفاتیان؛ دکتر مریم شکری


ارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه در شمال ایران با مدل تخریب

دوره 28، شماره 30، دی 1381

دکتر نصرت ا... صفائیان؛ دکتر مریم شکری؛ مهندس بهمن جباریان امینی


تعیین آسیب پذیری اکولوژیک اکو سیستم های حاشیه جنوب دریای خزر

دوره 28، شماره 29، تیر 1381

دکتر نصرت ا...صفائیان؛ دکتر مریم شکری؛ بهمن جباریان امیری